STATUT FUNDACJI

Fundacja Zwierzęta Niczyje

 Postanowienia ogólne

1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Zwierzęta Niczyje, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Krystynę Chilińską oraz

Annę Elżbietę Walijewską

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krystynę Jerominek – Jankowską w kancelarii notarialnej w Suwałkach, ul. Noniewicza 55, w dniu 19.03.2013r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

2

Fundacja posiada osobowość prawną.

3

Siedzibą fundacji jest miasto Suwałki.

4

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz Prezydent Miasta Suwałk.

5

 1. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

6

 1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej członków zarządu i wolontariuszy, a także Honorowych Członków.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 3. Wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234 Poz.1536 ze zm.)

7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

8

 1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.
 3. Statutowa działalność organizacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna (realizacja wszystkich działań wymienionych w §10 – PKD 2007: 85.59.B oraz 94.99.Z) lub jako działalność odpłatna (w zakresie wymienionym w §10 pkt.1 tj. współpracy oraz wspierania placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom, w tym bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym, znajdowanie zwierzętom nowych domów ujęta – PKD 2007: 94.99.Z). Fundacja może prowadzić wszelką działalność gospodarczą nie wymagającą koncesji lub innych specjalnych zezwoleń.
 4. Ewentualne dochody z działalności odpłatnej lub gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych i misji Fundacji oraz pokryciu kosztów bieżących jej działalności.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

9

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt, w tym:

 1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
 2. niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym prowadzącym działalność w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
 3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt.

10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę oraz wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom, w tym bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym, znajdowanie zwierzętom nowych domów;
 2. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
 3. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów, w tym organizację działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, zwłaszcza poprzez realizowanie programu sterylizacji;
 4. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest ochrona zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom, w tym bezdomnym i skrzywdzonym;
 5. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt;
 6. rozwój prozwierzęcego lobbingu;
 7. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji

11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów w kwocie 1000zł (jeden tysiąc złotych). Każdy z Fundatorów przekazał na fundusz założycielski kwotę 500 zł (pięćset złotych).
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.

12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1.    darowizn, spadków, zapisów osób prawnych, zarówno rzeczowe jak i finansowe.
 2.    dotacji i subwencji oraz grantów,
 3.    dochodów ze zbiórek ,kwest i imprez publicznych,
 4.    dochodów z majątku ruchomego i praw majątkowych, w tym odsetki bankowe od

wkładów pieniężnych.

 1.    inne wpływy i dochody.

13

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.
 2. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
 6. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 7. Zabrania się przekazywania majątku fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 8. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 9. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Organy Fundacji

14

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji, która w swojej działalności jest niezależna od Zarządu, mimo że pierwszy jej skład powołuje uchwałą Zarząd.

 

Zarząd Fundacji

15

 1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do pięciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkami Zarządu pierwszej kadencji są fundatorzy, którzy dzielą między siebie funkcje i zadania w Zarządzie.
 4. W przypadku 2 osobowego składu Zarządu kolejnych kadencji – członkowie Zarządu powołani przez fundatorów, dzielą między siebie funkcje i zadania w Zarządzie.
 5. W przypadku minimum 3 osobowego składu Zarządu kolejnych kadencji, Prezes Zarządu jest wybierany spośród Członków Zarządu na podstawie większości głosów otrzymanych w głosowaniu jawnym.
 6. W przypadku 2 osobowego składu Zarządu, Prezes Zarządu odwołuje się z własnej woli poprzez pełnomocnika.
 7. W przypadku minimum 3 osobowego składu Zarządu, odwołanie Prezesa Zarządu następuje na pisemny wniosek któregokolwiek z członków Zarządu i jednogłośnego głosowania jawnego w tej sprawie.
 8. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Zarząd.
 9. Członkiem Zarządu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych powołana przez Zarząd, pod warunkiem, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 10. W przypadku wygaśnięcia kadencji wszystkich Członków Zarządu jednocześnie, nowy Zarząd powołuje fundator lub pełnomocnik fundatora.

16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Prezes Zarządu odpowiada za należyte prowadzenie rachunkowości Fundacji.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 5. uchwalanie regulaminów,
 6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 10. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 11. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 12. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 13. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Rada Fundacji

17

Jeżeli Rada Fundacji jest powołana, to:

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, a do zadań Rady należy w szczególności:

1) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola jej stanu majątkowego

2) Wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków Zarządu

3) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów

4) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zarząd. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. Wszystkie funkcje w Radzie sprawowane są honorowo.
 4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1)dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3) śmierci członka.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 9. Nie mogą być członkami Rady Fundacji osoby pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami zarządu.
 10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 11. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Sposób Reprezentacji

18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu - łącznie.

 

Zmiana Statutu

19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji.

22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub z powodu wyczerpania się jej środków finansowych i majątku podejmuje Zarząd.
 3. O podjęciu uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz Prezydenta Miasta Suwałk.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.